Spring Project

Spring Project

Logo Springs
titolo_dx
  • BUL_Partner
  • BUL_Project Abstract
  • BUL_Activities
  • BUL_Results
  • BUL_Project Deliverables


Резюме на проекта

 

Поради необходимостта от намаляване на свързаните с наркотици престъпления, признати като важна цел за политиката в Европа, SPRING цели да допринесе за предотвратяване на този вид престъпления, за да се гарантира сигурността и обществения ред, и съответно да се намалят социалните разходи, породени от такъв вид свързани с наркотиците престъпления. По-специален фокус са действията: борба с рецидива на престъпления, извършени от употребяващите „твърди” наркотици  наркомани младежи в градски условия, за да се намали броят на новите употребяващи наркотици потенциално зависими и следователно да се намали броя на нови потенциални нарушители, за разпространение и обмен най-добрите практики за алтернативни мерки и програми за лечение (със специално внимание към музикалната терапия) и кампании за превенция, както и за насърчаване на разбирането на политиките на ЕС в тази област, сред местните власти и НПО. SPRING възнамерява да постигне тези цели чрез реализиране на първо място дейността спрямо анализи и изследвания (с цел да се идентифицират най-добрите практики за обмен). На второ място, резултатите от изследователските дейности ще бъдат приложени в действие, за да се утвърдят най-добрите практики в използването на музикотерапия и европейската кампания за превенция и информация относно повишаване на рисковете, произтичащи от наркотиците и като адресати са младите хора. Освен това, цел е насърчаването на разбиране на политиките на ЕС за предотвратяване на престъпления, свързани с наркотици, SPRING ще организира семинар, специално насочен към държавните органи и неправителствените организации. Важна роля ще имат дейностите по: насърчаване на конференции, дискусии и база знания, в които ще бъдат представени резултатите от проекта в синтезиран вид.

Проектът ще се управлява от консолидирания партньорство: Comunità Fanelli (Италия), ISES (Италия), ФОНДАЦИЯ "Български център за джендър изследвания" (Българи) INTERFUSION (Кипър).
Дейностите ще се реализират във всички участващи страни.

Дейностите по проекта ще продължи 36 месеца и ще включват непълнолетни и млади пълнолетни (15-24 години) правонарушители по престъпления свързани с наркотици в рамките на алтернативни мерки и програми за лечение, за да се предотврати  употребата на наркотици, ще бъдат включени националните органи и неправителствени организации, работещи директно с правонарушителите.

Проектът се очаква да допринесе за развитието на общностните политики, свързани с предотвратяването на престъпления, свързани с наркотици с употребяващите „твърди” наркотици, млади пълнолетни и непълнолетни в градска среда, както и за установяването и обмена на добри практики между държавите-членки. По-специално, за SPRING очакваните резултати са: проект, уеб-сайт, ръководство на най-добрите практики, доклад на пилотната дейност, материалите от европейската кампания, работилница, заключителна конференция, 1 среща на мрежата, на координацията на проекта и конференция за оценка чрез Skype и всички окончателни доклади, техническа, финансова, оценка и от срещите и от дейностите.

Всички резултати от проекта ще бъдат изложени, за да бъдат устойчиви и след приключване на проекта.


 

With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate - General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.