Spring Project

Spring Project

Logo Springs
titolo_dx
  • BUL_Partner
  • BUL_Project Abstract
  • BUL_Activities
  • BUL_Results
  • BUL_Project Deliverables


Дейности по проекта

 


 Според Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркотичните вещества (EMCDDA) "(престъпления, свързани с наркотици), в сравнение с общата популация,  се отчитат високи нива на употребата на наркотици и при проблемно употребяващи зачестяващи са правонарушителите". наркотиците могат  да бъдат  част от девиантен начин на живот, които  водят да станат хората по-редовни /зависими потребители и/или да се увеличи тяхното участие в престъпления или в пазара на наркотици. Освен това, други изследвания, подчертават, че степента, в която индивидите приемат девиантния начин на живот, може да се повлияе от различни фактори, които определят дали престъплението и употребата на наркотици продължават напредването или да прекрати по време на живота на индивида. ЕЦМНН данни се отнасят, че броят на нарушенията на законодателството в областта на наркотиците се е увеличил с около 29% между 2002-2007. В страните участнички в проекта, процентът на свързаната с наркотиците престъпност спрямо общите престъпления е 79% в Кипър, 53,5%, Италия и 67% България. Освен това, ако ние се позоваваме на сигурността и обществения ред, ние трябва да вземем предвид, че ежедневно новините все по-често съобщават за свързани с наркотиците  престъпления, проституция и други престъпления (като грабежи или вандализъм), извършени от млади хора, употребяващи наркотици. Освен това, проучване на ЕЦМНН в областта на наркоманиите показва, че в сравнение с населението като цяло, употребата сред подрастващите (15-24 години) е много завишена през последната година: 16% употребявали канабис, 1,6%екстази; 1,1% амфетамини, 2,2% кокаин.

Този проект SPRING ще подкрепя интервенции относно превенция срещу употребата на наркотиците, по-точно относно рецидив на престъпления извършени от млади пълнолетни и непълнолетни употребяващи „твърди” наркотици.

ООН Службата по наркотици и престъпност (UNODC) смятат зависимостта от наркотици и незаконната употреба на наркотици за свързани със здравни проблеми, бедност, насилие, криминално поведение, и социалното изключване и съответно техните социални и икономически разходи са трудно да се преценят.

SPRING, в съответствие с общата рамка на участващите страни, ще подпомага превенцията на свързаните с наркотици престъпления при младите хора, употребяващи „твърди” наркотици. 

With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate - General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.