Spring Project

Spring Project

Logo Springs
titolo_dx
  • BUL_Partner
  • BUL_Project Abstract
  • BUL_Activities
  • BUL_Results
  • BUL_Project Deliverables


Резултати от проекта

 


 
SPRING общата цел на проекта ще бъде борбата и предотвратяването на престъпления, свързани с наркотиците, за да се гарантира сигурността и обществения ред и да се намалят социалните разходи, произтичащи  от
този род престъпления.
SPRING ще постигне общата цел, като следва следните специфични цели, които са:
•    Борба срещу рецидив на престъпления, извършени от употребяващите „твърди” наркотици  млади хора в градски условия.
•    Идентифициране и обмен на добри практики в алтернативни мерки и програми за лечение на правонарушителите в областта на наркотиците, с особено внимание на музикалната терапия, за да се предотвратяват  рецидиви, след като преминат  рехабилитационна програма.
•    Идентифициране и обмен на най-добрите практки в кампании за превенция на младите пълнолетни.
•    Насърчаване на разбирането на политиките на ЕС за предотвратяване на престъпления, свързани с наркотици, сред местните власти и неправителствени организации, работещи в този сектор.
Намаляване на броя на новите потенциални наркозависими и намали броят на правонарушителите сред целевата група, чрез информиране на младите хора за  наркотичните рискове и социални последици произтичащи от това. 

With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate - General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.